Arbitraža

Informacija o izvajalcu izvensodnega reševanja potrošniških sporov (IRPS)
(29. člen ZIsRPS)

Podatki o izvajalcu IRPS
Združenje družb za upravljanje investicijskih skladov GIZ
Čufarjeva 5, 1000 Ljubljana
Telefon: 01 430 49 18
E-naslov: arbitraza@zdu-giz.si
Vpisano pri Okrožnem sodišču v Ljubljani, vložna št. 12618300
Matična št.: 5872324
Davčna št.: SI40646629

Informacija o organiziranosti izvajalca IRPS
Izvajalec IRPS je stalna in neodvisna arbitraža, ustanovljena pri gospodarskem interesnem združenju družb za upravljanje investicijskih skladov (ZDU GIZ).

Arbitraža je pristojna za reševanje sporov med družbo za upravljanje na eni strani in vlagatelji v investicijske sklade, ki jih upravlja, oziroma neprofesionalnimi strankami, s katerimi je v pogodbenem razmerju v zvezi s storitvami gospodarjenja s finančnimi instrumenti, na drugi strani.

Arbitri
janina Golob
mag. jana Morela
mag. Blaž Strojan
mag. Andrej Šercer
Matjaž Titan

Način imenovanja oziroma odpoklica arbitrov in trajanje njihovega mandata
Arbitre imenuje upravni odbor ZDU GIZ na predlog Sveta Arbitraže.
Arbitri so imenovani za štiriletno obdobje in ne morejo biti odpoklicani brez utemeljenega razloga. Odpokliče jih upravni odbor ZDU GIZ na predlog Sveta Arbitraže.

Izpolnjevanje zakonskih pogojev (27. in 28. člen ZIsRPS )
Vsi arbitri imajo pravniški državni izpit ter delovne izkušnje s področja investicijskih skladov oziroma finančnih instrumentov.

Višina plačila arbitrov ni odvisna od izida postopka, temveč je odvisna od vrednosti spora (13. člen Akta o ustanovitvi Arbitraže ZDU GIZ).

Arbitri so neodvisni ter nepristranski pravni strokovnjaki s področja, ki ga pokriva Arbitraža ZDU GIZ.

Datum vpisa v register izvajalcev IRPS
Datum vpisa v register izvajalcev IRPS: Odločba MGRT štev. 323-53/2016-4 z dne 19. 9. 2016.

Povezave na seznam izvajalcev IRPS
Seznam izvajalcev, ki ga vodi Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo

Spletišče Evropske komisije

Mreže izvajalcev izvensodnega reševanja čezmejnih potrošniških sporov, ki delujejo v Evropski uniji in v katerih sodeluje
Trenutno še ne sodelujemo v nobeni mreži.

Procesne predpostavke, ki jih mora izpolnjevati pobuda za začetek postopka IRPS
Pobuda za začetek postopka pred Arbitražo mora biti popolna (12. člen Pravil Arbitraže ZDU GIZ), plačana mora biti tudi pristojbina v višini 20 EUR. Pristojbina se nakaže na transakcijski račun ZDU-GIZ št: SI56 0201 0001 3108 061.

Pobuda za začetek postopka se lahko zavrne zaradi razlogov, ki so navedeni v 14. členu Pravil Arbitraže ZDU GIZ.

Ali obstaja možnost umika pobudnika in ponudnika iz postopka IRPS?
Potem, ko tako pobudnik kot ponudnik podata izrecno pisno soglasje za obravnavo spora pred arbitražo, umik iz postopka ni več mogoč.

Ali je postopek pred Arbitražo usten ali pismen?
Postopek pred Arbitražo je praviloma tako pisen kot usten.

Povprečen čas trajanja postopka IRPS
Postopek od prejema popolne pobude traja do 90 dni.

Pravni učinek izida postopka in pravne posledice za pobudnika ali ponudnika, ki ne izpolni odločitve
V postopku arbitraže se postopek konča z zavezujočo arbitražno odločbo, ki pravno učinkuje za obe stranki in je tudi prisilno sodno izvršljiva.

Način izvršitve odločbe izvajalca IRPS, če je potrebno
Pravno zavezujoča arbitražna odločba se lahko prisilno izvrši prek sodišča skladno z veljavno zakonodajo. Ko sodišče odločbo razglasi za izvršljivo, se opravi sodna izvršba. 

prijavi se

Imate težave? Pišite na: zdugiz@zdu-giz.si

-

Kontaktirajte nas

Imate težave? Pišite na: zdugiz@zdu-giz.si